Вступникам

Середовище, в яке потрапляє ліцеїст, характеризується:

 • високим  інтелектуальним рівнем колективу;
 • атмосферою взаємопорозумінням та доброзичливісті в  спілкуванні;
 • технічною досконалістю учбового обладнання;
 • виваженою кадровою політикою (висока вимогливість до етики та фахової підготовки викладачів);
 • сучасним внутрішнім дизайном приміщень і учбових аудиторій;

До ліцею приймаються випускники 6-х,  7-х та 9-х класів, що проявили інтерес до вивчення шкільних предметів
природничо- математичного циклу та здобули  певні успіхи в ньому.
 

В ліцеї вивчаються поглиблено математика, фізика, англійська мова, інформатика, хімія, біологія, технічне креслення, здійснюється допрофесійна підготовка за такими профілями:

 • програмування;
 • інформаційні технології;
 • комп'ютерна інженерія;
 • інформаційні мережі зв'язку;
 • інженерна механіка;
 • біохімічні технології.

Навчальний процес у ліцеї максимально наближений до вузівської системи : формування груп за спеціалізаціями , семестрова форма організації навчального процесу від часу відкриття ліцею , щомісячні атестації з усіх дисциплін , лекційно-семінарська форма проведення занять з цілого ряду предметів , поділ груп для проведення семінарських , практичних та лабораторних занять з математики , фізики , інформатики , хімії, креслення , економіки , іноземної та рідної мови. Поділ на підгрупи дозволяє значно посилити ефективність навчального процесу , запровадити різнорівневе викладання ряду дисциплін , максимально підготувати ліцеїстів до роботи в системі вищої школи , сприяє науково-пошуковій та дослідницькій діяльності учнів у навчальному процесі.

Педагогічний колектив активно співпрацює з відомими та авторитетними вузами міста Києва. Це Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (ліцеїсти випускних груп працюють у системі факультету довузівської підготовки , створеному при університеті ), Київський національний університет технологій та дизайну(створено навчально-науковий комплекс , у якому ліцей є першою ланкою , а університет - другою (бакалаврат) та третьою (магістратура) , Національний університет харчових технологій (ліцеїсти випускних груп працюють у системі факультету довузівської підготовки , створеному при університеті)

 


 Правила прийому до Технічного ліцею міста Києва


Згідно статуту до технічного ліцею Дніпровського району м.Києва приймаються учні, які успішно закінчили відповідний клас середньої школи, склали вступні іспити та пройшли конкурсний відбір. У конкурсному відборі беруть участь учні незалежно від місця проживання.

До ліцею зараховуються випускники 6-х,7-х та 9-х класів,які успішно склали вступні іспити з математики за курс неповної середньої школи пройшли тестування за системою науково-обгрунтованих методик на виявлення творчих здібностей та пройшли за конкурсом згідно квот набору.

На конкурс абітурієнти подають такі документи :

 • заяву на ім'я директора ліцею;
 • копію свідоцтва про народження;
 • табель за 6,7 чи 9 клас або свідоцтво про закінчення основної школи;
 • 4 фотокартки;
 • грамоти,дипломи про участь в олімпіадах та інших творчих змаганнях.

Для організації прийому учнів до ліцею створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора за погодженням з педагогічною радою ліцею. Приймальна комісія встановлює форму, зміст та графік проведення вступних іспитів та тестування; організовує прийом, облік та збереження документів абітурієнтів; забезпечує якісне проведення та перевірку всіх вступних випробувань; надає повну інформацію про результати випробувань кожного абітурієнта.

Головою приймальної комісії є директор ліцею.

З метою попереднього ознайомлення з рівнем вимог до вступників, у першу суботу квітня в ліцеї проводиться день відкритих дверей та математична олімпіада . Переможцям та призерам олімпіади їх результати можуть бути зараховані, як вступні.

Конкурсні випробування здійснюються: для вступників на перший курс - у період 10-30 червня;

У складі приймальної комісії створюється предметна комісія з математики, яка затверджується наказом директора ліцею.

Зміст іспитів з математики відповідає навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи. Варіанти письмових завдань з математики розробляються головою предметної комісії і зберігаються у директора ліцею в запечатаному конверті, який відкривається у день проведення іспиту в присутності членів предметної комісії та учнів.

Результати іспитів та тестування оформляються у вигляді протоколу предметної комісії та оголошуються у письмовій формі для загального ознайомлення всіх його учасників не пізніше ніж через 3 дні після проведення іспиту чи тестування.

Підсумки конкурсу підводяться на засіданні приймальної комісії, яка приймає рішення про зарахування учасників конкурсу до технічного ліцею.

Учнів, які пройшли конкурсний відбір, зараховують до технічного ліцею наказом директора на підставі протоколу засідання приймальної комісії.

У разі незгоди з рішенням приймальної комісії батьки та учні можуть звернутись до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом 3-х днів з дня оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом тижня з дня подачі.

Для розгляду апеляцій рішенням педагогічної ради та наказом директора ліцею створюється апеляційна комісія. Головою апеляційної комісії є заступник директора ліцею з навчальної та наукової роботи.

Учні, які не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів після початку навчального року,відраховуються з технічного ліцею.
 

 Положення про математичну олімпіаду ДТЛ

Математична олімпіада ДТЛ проводиться з метою попереднього відбору учнів 7 та 9-х , що мають успіхи у вивченні математики і прагнуть вступити до нашого ліцею. Олімпіада проводиться в рамках Дня відкритих дверей , що відбувається в першу суботу квітня з 9.30 до 15.00. Право брати участь в олімпіаді мають всі бажаючі учні 9-х. На олімпіаду виноситься матеріал, що вивчається в межах програми з математики в 7-9 класах. За результатами олімпіади переможці та призери зараховуються до ліцею без вступних випробувань згідно рекомендацій приймальної комісії. Інші учасники олімпіади, які виконали не менше 75 % завдань, можуть за власним бажанням подати результати на конкурс влітку, під час вступу, і бути зарахованими до ліцею у групи згідно рекомендацій приймальної комісії в межах 25 % від чисельності груп.

 

      ПРЕДМЕТИ

 

МАТЕМАТИКА

В Технічному ліцеї міста Києва викладання математики здійснюється за програмою шкіл та ліцеїв з поглибленим вивченням математики - 8 годин на тиждень, з яких частина ділиться на практичні заняття. Прийом в ліцей проводиться на конкурсній основі. Щороку у першу суботу квітня ліцей проводить "День відкритих дверей". На цьому святі майбутні вступники можуть взяти участь у математичній олімпіаді, за результатами якої переможці можуть бути зараховані в будь-яку групу ліцею. По закінченню ліцею маже 100% випускників продовжують навчання в технічних вузах м. Києва, причому біля 90% з них на державній формі навчання. Під час навчання в ліцеї передбачені семестрові екзамени з математики у всіх групах I та II курсу. Вчителі математики працюють в тісному контакті з ФДП Київського Національного технічного університету "КПІ", та Київського Державного університету технології та дизайну. В ліцеї працюють досвідчені вчителі математики, які повністю забезпечують якісне викладання математики, свідченням чого є постійна участь ліцеїстів в районних та міських олімпіадах, конкурсах МАН, де ліцеїсти займають призові місця та стають переможцями. Вчителями розроблений багатий методичний матеріал, який у вигляді посібників широко використовується в навчальному процесі та вступному тестуванні абітурієнтів. В ліцеї працює заочна фізико-математична школа, де учні разом з учителями працюють над завданням Республіканської фізико-математичної школи.

 

 ФІЗИКА

"Радість бачити і розуміти є
найцінніший подарунок природи."
А Ейнштейн


Якщо ви дійсно хочете бачити і розуміти закономірності найпростіших і найпоширеніших змін в природі, вам допоможе фізика - наука про природу. Фізика в Технічному ліцеї міста Києва вивчається в обсязі, котрий перевищує шкільну програму в два рази. Досвідчені викладачі забезпечать вам тверді знання основного теоретичного матеріалу, формул, законів, означень, навчать чітко орієнтуватись в нестандартних ситуаціях, які виникають при розв'язуванні задач підвищеної складності на вступних іспитах до вищих навчальних закладів. Особлива увага на уроках фізики відводиться саме розв'язуванню задач. Уміння розв'язувати фізичні задачі важливе не лише як умова успішного складання іспитів з фізики. Під час розв'язування фізичної задачі щоразу в мініатюрі відтворюються елементи процесу наукового пізнання навколишнього світу, виділення суттєвих сторін явища природи, побудова його моделі для прогнозування перебігу явища, визначення фізичних величин, які характеризують це явище. Уміння і навички, набуті в результаті виконання лабораторних робіт з фізики обов'язково стануть у пригоді під час навчання у вузі, для подальшої практичної роботи, навіть якщо вона не буде явно пов'язана з фізикою.
 

ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Інформатика в Технічному ліцеї міста Києва вивчається по-різному, залежно від фаху, який обрав ліцеїст. Тут створені індивідуальні програми для різних груп. Кожна з груп обов'язково вивчає основи обчислювальної техніки, алгоритмізації та основи мови Паскаль. В основу всіх програм покладено підхід паралельного вивчення алгоритмічної мови з відповідними засобами мови Паскаль, що відрізняє їх від шкільної програми вивчення інформатики. Ліцеїсти, що опановують фах економістів МП, мають програму поглибленого вивчення інформатики та програмування, що покликана підготувати їх до автоматизованого ведення бухгалтерського обліку на малому підприємстві. Вони вивчають програмування в середовищах баз даних та електронних таблиць. В кінці навчання кожний ліцеїст виконує залікову роботу, яка крім закріплення знань за вивченним матеріалом формує у нього вміння використовувати ці знання при виконанні економічних задач. У ліцеї програмування вивчається як фах. Ліцеїсти, що вирішили опанувати фах "лаборант-програміст", вивчають декілька мов програмування, готують себе до роботи на ПЕОМ, як програмісти. Програма їхньго навчання містить глибоке вивчення структури ПЕОМ, її пристроїв, системного забезпечення, поглиблене вивчення програм загального призначення. Програма передбачає опанування основ програмування та алгоритмізаціі на мові Паскаль. Ліцеїсти груп програмування за час навчання виконують залікові курсові програми на двох мовах програмування за вибором. Під час навчання вони виконують самостійні та контрольні роботи з кожного виду програмування (програмування баз даних, електроних таблиць, командних файлів, програмування на мові Паскаль), а також щосеместра складають заліки. Всі методичні матеріали, що супроводжують програми розробляються кафедрою, розробляються контрольні питання та добираються завдання на засвоєння тем. Викладачі кафедри тісно співпрацють з учителями інших дисциплін з метою формування у ліцеїстів вміння застосовувати свої знання в різних галузях науки та виробництва. Немає жодної спеціальності в ліцеї, з якою б програмування не мало міжпредметних зв'язків. На уроках використовуються рiзнi форми викладання матерiалу та перевiрки знань учнiв: диктанти, контрольні запитання, семінарські заняття, впроваджуються нетрадицiйнi методи проведення урокiв. Багато робіт, виконаних кафедрою, передано в iншi школи для використання в навчальному процесi. Роботи вихованців кафедри інформатики неодноразово займали призові місця на секції інформатики Малої Академії Наук. Ліцеїсти часто перемагають на міських олімпіадах з інформатики. Окремі з них - переможці державної олімпіади. Викладачі постiйно пiдвищують свiй професiйний рiвень шляхом самостійного освоєння новітніх програмних пакетів. Оскільки обчислювальна техніка вдосконалюється, і змінюється її математичне забезпечення, а наявна в нашому навчальному закладі техніка оновлюється повільно, то вчителі часто проводять своє навчання на техніці інших закладів та фірм. Кафедрою інформатики в ліцеї здійснена комп'ютерна реалізація серії тестів і документація до них, за якими проводиться тестування абітурієнтів. Кафедра забезппечує всі потреби ліцею в створенні документації та методичних матеріалів для забезпечення навчального та виховного процесу.

 

КРЕСЛЕННЯ

Креслення - своєрідна графічна мова, ця мова інтернаціональна. Вона зрозуміла будь-якій технічно грамотній людині, незалежно від того, якою мовою вона говорить. Креслення називають мовою техніки, міжнародною мовою, яка потрібна для обміну науково-технічної інформації між народами. Графічні засоби інформації, зокрема креслення, найбільш точні, місткі та стислі. Без креслень вміння їх розробляти та читати неможлива діяльність практично всього народного господарства. У процесі опанування та користування графічними засобами помітно розвивається творча можливість особистості, абстрактне мислення та просторова уява. Виховується точність та охайність в роботі, загострюється окомір. Все це допомагає краще та швидше опанувати інші науки: геометрію, математику, нарисну геометрію, фізику, програмування, географію, та ін. В технічному ліцеї Дніпровського району на І курсі вивчається технічне креслення, на ІІ - машинобудівне креслення. Викладається цей предмет на рівні середніх технічних навчальних закладів - 136 годин теорії та практики за два роки навчання (по дві години на тиждень). Група інженерної механіки вивчає креслення поглиблено - 4 години на тиждень. Наприкінці курсу групи здають кваліфікаційний екзамен та отримують посвідчення - "Технік-кресляр", яке дає можливість не вивчати креслення ще раз з початку в Національній академії технології та дизайну, за домовленістю з кафедрою Інженерної графіки. Поступайте до нашого ліцею і Ви отримаєте можливість вивчати креслення на вищому рівні.

 

ХІМІЯ

Звичайно, всі переконані в тому, що хімія - це одна з найважливіших наук сучасності, якщо ви подивитесь навколо себе, то переконаєтесь, що майже всі речовини, які ми бачимо в природі і використовуємо для своїх практичних потреб - це продукти хімічних перетворень. Хімічні процеси створюють навколишній світ речовин і тим самим визначають наш добробут. Тому в технічному ліцеї Дніпровського району велику увагу приділяємо вивченню цього предмета. Головне для нас: навчити ліцеїста розуміти предмет так, щоб потім цими знаннями скористалися не тільки в вузі, побуті, а й допомагати потім зрозуміти цей предмет своїм нащадкам. Бо зараз не кожний батько може допомогти своїй дитині, якщо виникають труднощі. Наш ліцеїст це зможе зробити! Вивчаючи хімію, ми завжди ставимо проблемні завдання і разом логічно їх вирішуємо . На відміну від звичайної школи хімія, викладається по 2 уроки разом. Це дуже зручно, ми маємо змогу раціонально використовувати час, не гаяти, за рахунок цього більше уваги приділяємо розв'язанню задач і тим питанням з якими ліцеїсти зіткнуться в житті. Ми стараємося навчати так, щоб у ліцеїстів не виникло дуже звичне всім запитання "А навіщо вивчати цю хімію?". Кожен предмет цікавий тільки тоді, коли дитина його розуміє. Розуміння і осмислене навчання - це головне при вивченні хімії в технічному ліцеї Дніпровського району.

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Випускники вільно володіють практичними навичками вживання англійської мови в різних сферах діяльності, згідно вимогам вищої школи. Вони готові до спілкування з носіями англійської мови, оформлення особистих та ділових паперів. Ліцеїсти добре ознайомлені з основними етапами розвитку суспільства та культури країн, мова яких вивчається. Всі іноземні мови вивчаються поглиблено в обсязі 4 годин на тиждень. В ліцеї створено 5 сучасних кабінетів іноземної мови, де ліцеїсти знаходять багатий вибір наукової, методичної та навчальної літератури, отриманої через міжнародні зв'язки ліцею з Канади, Франції, Німеччини. Читаючи літературу в оригіналі, діти мають змогу дізнатись про культуру, звичаї та традиції, ознайомитись з визначними місцями в країні, мову якої вони вивчають. Колектив досвідчених і талановитих вчителів прикладає максимум зусиль для того, щоб діти вільно спілкувались іноземною мовою. І це вдається досить вдало. Зустрічі з ровесниками із Німеччини, Франції, Швейцарії показали, що ліцеїсти володіють іноземними мовами на досить високому рівні. Ліцеїсти є постійними учасниками районних та місцевих олімпіад, творчих конкурсів; де вони захищають честь рідної мови, та нерідко виходять переможцями.

 

УКРАЇНСЬКА МОВА

Історія нашого народу - особлива. Ким тільки не були наші предки: і венедами й русичами, малоросами, і, нарешті, українцями. Тому нелегко учителям української мови прививати любов до своєї рідної мови, а з недавнього часу - державної. Особливо це стосується нас, учителів Технічного ліцею. Сама назва уже говорить про те, що в ліцей ідуть діти, які уже наперед обрали професію зв'язану з точними науками. І на ці предмети навчальним планом відводиться набагато більше годин: математики - 8 годин, фізики - 6 годин, інформатики - 4 години в тиждень. А українська мова в 8-9 класах - 2 години, 10-11 класах - 1 година в тиждень. Але перед ліцеєм, як і перед іншими навчальними закладами, стоїть важливе завдання - виховати особистість, людину, що поєднує в собі високу моральність, духовне багатство і фізичну досконалість. І звичайно, важко переоцінити наскільки величезна роль мови і літератури у формуванні особистості людини. Саме через мову і літературу діти пізнають народ, його ментальність, культуру та історію. У роки української мови і літератури намагаємось пов'язати з народознавством, історією України, підбираючи відповідний дидактичний матеріал. Для збагачення словникового запасу ліцеїстів майже на кожному уроці проводиться словникова робота, виконуються завдання з використанням різних словників, творчі роботи. Також вчимо дітей володіти технікою мовлення, а головне - вмінню спілкуватись. Проводиться велика і позакласна робота з мови і літератури: тематичні й обрядові вечори, конкурси на краще читання поезій, на кращу газету до ювілейних дат різних письменників.

 

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ГЕОГРАФІЯ

"Мені відомо, що ті, хто були до нас, турбуючись
про процвітання держави, не змінювали природу."
Цінь 504р. до н/е.


Якщо ви дійсно хочете створити цілісне уявлення про природу, розуміти причинний характер тих чи інших природних явищ, формувати ставлення до нашої планети , як до спільного дому, виховувати почуття дбайливого господаря, патріота, свідомо оцінювати й розв'язувати проблеми, що посідають нині перед кожним - ми пропонуємо вступити Вам до нашого технічного ліцею. Вся історія матеріальної культури пов'язана із застосуванням законів живої природи. Людина (як живий організм) є частиною природи, тому її існування й виживання неможливе без збереження довкілля. Всьому цьому Ви можете навчитися, вивчаючи географію і біологію в нашому ліцеї. Особлива увага приділяється навикам навчальної праці, спостережливості, логічному мисленню, пам'яті, естетичному сприйнятті навколишнього середовища. Все це вам згодиться при подальшому Вашому навчанні.
 

ДОПРИЗОВНА ПІДГОТОВКА ЮНАКІВ

Велику увагу в технічному ліцеї Дніпровського району приділяють вивченню не лише технічних дисциплін, а й вивченню розділів програми Допризовної підготовки. Допризовна підготовка є складовою частиною державної системи підготовки юнаків допризовного і призивного віку до строкової військової служби, обов'язковим державним предметом. Має за мету надати юнакам початкових знань з військової справи, медико-санітарної підготовки, цивільної оборони, загартувати їх фізично, сформувати психологічну готовність до військової служби, почуття патріотизму. Заходи, спрямовані на формування психологічної готовності юнаків до військової служби, проводяться на місцевості як гра, естафета, змагання. З юнаками проводяться змагання як в ліцеї, так і на рівні району. Проводяться зустрічі з військовими ветеранами ВОВ, ліцеїсти відвідують музеї ВОВ, військових частин, проводиться перегляд кінострічок військово-патріотичного змісту. Багато випускників ліцею навчаються в Вищих військових закладах, Академії МВД, Інституті податкової міліції.

 

ОСНОВИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

Найвищі цінності суспільства - життя і здоров'я дітей. Проте з кожним роком зростає кількість факторів, що негативно впливають на безпеку життєдіяльності і дітей зокрема (постійно зростаюча кількість автотранспорту, електропобутових предметів тощо). Біді краще запобігти, ніж боротися з її наслідками, часто трагічними. У технічному ліцеї Дніпровського району м. Києва введений курс лекцій "Охорона життя і здоров'я учнів". Цей курс викладається в кожному класі обсягом 34 години на рік з них : 30 годин теоретичні, 4 години практичні заняття. Перший курс складається з 3 розділів :

 • Правило дорожнього руху;
 • Пожежна безпека;
 • Радіаційна безпека. У процесі вивчення курсу учні засвоюють знання, вміння, навички, сформовані за період навчання, що необхідні для збереження життя і здоров'я, надання першої допомоги потерпілим. Діти повинні бути підготовленими до дій у небезпечних ситуаціях.
 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Історична освіта охоплює широкий спектр навчальних предметів, які так чи інакше пов`язані з дослідженням різних аспектів існування людського суспільства, пошуками шляхів розв`язання актуальних суспільних проблем. Свою роботу викладачі історичного циклу спрямовують на апробацію та корекцію змісту освіти з суспільнознавчих дисциплін, на впровадження новітніх технологій навчання й виховання ефективних систем методичного забезпечення у викладанні історико-суспільних дисциплін, що надає можливість випускникам успішно складати вступні іспити до різних вузів. Значні зусилля покладаються на збагачення методичної бази викладання. Крім традиційних форм, таких як лекції, уроки комбінованого типу, велику роль відіграють КВК, уроки історичної альтернативи, диспути, евристичні бесіди, семінари, практикуми, екскурсії по історичних місцях, зустрічі з державними та політичними діячами, цікавими людьми.

 

ПРАВОЗНАВСТВО

Велику увагу приділяється в ДТЛ не лише вивченню технічних дисциплін, а й правовому вихованню учнів, розвитку правової культури. Цьому сприяють уроки правознавства та класна робота з правового виховання. ДТЛ тісно співпрацює з юридичною фірмою "Проксен" та Благодійним фондом "Проксен". Провідний юрист фірми "Проксен" Андрієнко О.В. частий гість в ліцеї, вона проводить зустрічі з учнями, відповідає на їх запитання, консультує за сприянням засновника фірми "Проксен", заслуженого юриста України, депутата Верховної Ради Задорожнього О.В. Для ліцеїстів була проведена екскурсія до Верховної Ради України, під час якої ліцеїсти ознайомились з роботою Ради, відвідали засідання Ради, провели екскурсію до будинку Верховної Ради.

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

З давніх давен фізична культура - це частина загальної культури суспільства. Фізична культура в ліцеї спрямована на зміцнення здоров`я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей, формування особистості та розвитку активної життє діяльності. Уроки фізкультури завжди цікаві і насичені, сприяють забезпеченню здорового способу життя, активної праці. У ліцеї проводяться турніри з футболу, волейболу, шахів та настільного тенісу. Впродовж року в ліцеї започатковано надзвичайно цікавий серед ліцеїстів конкурс з цікавою назвою "Козацькі забави", де учні змагаються в силі, витривалості, спритності.

   
   


                                  СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

 

 

ПРОГРАМУВАННЯ

Спеціальність програмування заснована в Технічному ліцеї міста Києва набагато раніше ніж сам ліцей. Ще в стінах навчально-виробничого комбінату, на базі якого заснований ліцей, учні з задоволенням опановували фах операторів-програмістів. Ще до заснування ліцею юні програмісти з Дарницького УПК виборювали призові місця в конкурсах МАН та міських олімпіадах. Сьогодні важко уявити собі людину-спеціаліста, що не володіє основами комп'ютерних знань. Комп'ютер становиться невід'ємною частиною діяльності людини .Він є основою для опанування любою спеціальністю в сучасному суспільстві. Програмування сьогодні - одна з найбільш популярних професій у світі і в ліцеї також. Щорічно на спеціальність програмування найвищий конкурс. Навчаються тут з величезним інтересом відібрані шляхом спеціального тестування ліцеїсти з розвинутим логічним мисленням та схильні до творчості. Розвиток творчих здібностей ліцеїста - основа спеціальності програмування в ліцеї. Навчання на спеціалізації програмування побудовано так, що з перших пар програмування ліцеїсти поринають у стихію творчості, своїх індивідуальних відкриттів. Працюючи з задоволенням, за два або чотири роки вивчення інформатики ліцеїсти опановують основи своєї професії, а також одну або дві мови програмування. Свої знання з професії вони широко застосовують при вивченні інших дисциплін в ліцеї: математики , фізики , хімії , іноземної мови , географії . І хоч, склавши кваліфікаційний екзамен та виконавши кваліфікаційну практичну роботу, ліцеїсти отримують кваліфікаційне посвідчення з правом праці за спеціальністю, всі 100% випускників цієї спеціалізації поступають вчитися до провідних вузів України та країн соціалістичної співдружності на факультети, зв'язані з програмуванням. Знання набуті в ліцеї є прекрасною базою при освоєнні ними професій в вузах, де наші випускники традиційно мають надзвичайно високі успіхи з дисциплін пов'язаних з програмуванням.

 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА.

Автоматизація виробництва - процес необхідний для будь-якої держави. Україна, яка щойно ступила на шлях ринкової економіки, потребує висококласних спеціалістів у цій галузі. Технічний ліцей міста Києва готує майбутніх фахівців у цій сфері. Випускники цієї спеціалізації - кваліфіковані абітурієнти, які здатні вирішувати складні завдання з математики та фізики на рівні сучасних вимог вищої школи. Учні одержують фізико-математичну підготовку,яка відповідає рівню, необхідному для вступу на фізило-математичні факультети університетів. Престиж спеціалізаціїї створюють численні випускники, які відомі своїми науковими досягненнями не тільки на Україні, а й за її межами. Ліцеїсти набувають глибоких знань з найважливіших дисциплін, зокрема з математики,фізики, програмування, креслення. Більшість випускників групи "автоматизаторів" стають студентами Київського політехнічного інституту . Найпопулярнішими факультетами є ФІОТ, АПРОДОС, ФПМ, ФХМ,ІПСА, ВПФ, ФАКС та ін.

 

ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА.

Ми живемо в світі машин та механізмів, які застосовує людина в виробничій та невиробничій діяльності для полегшення та прискорення трудових процесів. Удосконалення техніки,науково-технічний погрес сприяють підвищенню продуктивності праці. А це призводить до зростання суспільного виробництва, підвищення матеріального та культурного рівня життя народу. Загальне піднесення життєвого рівня українського народу можливе за рахунок докорінного оновлення виробництва, використання в ньому нових машин та технологій. Для керування сучасною технікою потрібні спеціалісти високої кваліфікації. Саме тому в нашому ліцеї з першого дня існування запроваджена спеціалізація - основи інженерних знань (інженерна механіка). Тим ліцеїстам, що обирають професію "інженер-механік", знання основ техніки, прикладної механіки, обробки металів допоможуть оволодіти в подальшому складними технічними системами. На уроках з основ інженерних знань ліцеїсти вивчають основні положення і закони технічної інженерної науки, які лежать в основі дії сучасних технічних пристроїв. Здобуті загально-технічні знання в ліцеї надзвичайно допомагають випускникам ліцею зорієнтуватися в великій кількості технічних спеціалізацій у вузах, а також успішно продовжити навчання в цих закладах. Технічний ліцей ще в 1995 році уклав установчий договір з Київським державним університетом технології та дизайну.

 

ЕКОНОМІКА СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА.

Завдяки викладанню основ сімейної економіки, основ економічних знань та поглибленому вивченню математичних дисциплін, ліцеїсти готові до сприйняття філософії ринкових відносин та зорієнтовані на особистий практичний внесок до розбудови динамічної економіки держави. Добре знання англійської мови дозволяє їм детально ознайомитись з принципами функціонування ринкової економіки економічно розвинених країн з метою їх потенційного впровадження на Батьківщині. Випускники ліцею мають реальну можливість продовжити навчання на факультетах менеджменту та маркетингу НТУУ "КПІ", на відповідних факультетах Національного економічного університету і за кордоном.

 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ОДЯГУ.

Якщо ви бажаете зайнятися творчiстю, мрiєте стати модельєром або дизайнером - Вам сюди! А саме до групи МТ (Модельєр-Технолог). Це не просто двi лiтери, а дуже довге визначення - моделювання, конструювання i технологiя обробки швейних виробiв. Це дуже цiкаво! Не варто згадувати iнколи нуднi уроки працi в школi, де необхiдно виконати завдання, на яке вiдводилось мiнiмум часу. У лiцеї головне не коли, а як. Звичайно, є дуже насичена програма i iснують термiни виконання завдання i оцiнки виставляють. Але тут НIХТО НIКОГО НЕ ПРИМУШУЕ ПРАЦЮВАТИ. Просто, якщо ви прийшли сюди вчитися, то не зможете встояти перед чарiвнiстю i добротою нашого учителя. Вам дуже захочеться виконати завдання як слiд, i навiть краще, і більше, і отримати найвищу оцінку. На заняттях ми вивчаемо теорію, в якій поєднана техніка і гуманітарна інформація, а потім реалізуємо знання на практиці, створюючи оригінальні вироби для себе, рiдних і друзів. А найбільш талановитим вдається створити цілі авторські колекції одягу. Доброю традицією стали творчі звіти - демонстрації моделей одягу. Це свято відбувається в березні і присвячується міжнародному жіночому дню. Учасники показу завжди дуже хвилювалися, адже для них це серйозний іспит. Трохи важко, але дуже цікаво бути і художником, і модельєром, і конструктором, і технологом, і топ-моделлю в одній особі. А взагалі у нас тут дуже весело, а головне цікаво. Приходьте, Вам все покажуть і розкажуть.

 

 

                                                               Збірник задач з математики для 6 класу